УМОВИ СПІВПРАЦІ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ, СУБПІДРЯДНИКАМИ, ПРАЦІВНИКАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ


Ці Умови співпраці з постачальниками послуг, субпідрядниками, працівниками та посадовими особами (далі – "Умови співпраці") регулюють співпрацю з особами, які укладають з Компанією (як цей термін визначено в Угоді) Угоду про надання послуг (далі – "Угода"), та є невід'ємною частиною Угоди. Положення Угоди становлять собою узагальнений перелік зобов'язань Субпідрядника відповідно до цих Умов співпраці (перелік та обсяг таких зобов'язань за Угодою не є вичерпним). У випадку будь-яких розбіжностей між Угодою та Умовами співпраці, положення Умов співпраці мають переважну юридичну силу. 

Усі особи, які підписують Угоду з Компанією (далі – "Субпідрядники"), підтверджують, що вони:

- ознайомилися з положеннями Умов співпраці і в повній мірі розуміють їх;

- визнають, що положення Умов співпраці в повній мірі застосовуються до них;

- усвідомлюють, що недотримання Субпідрядниками положень Умов співпраці може мати наслідком припинення співпраці з Компанією та/або притягнення Субпідрядника до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Згода Субпідрядника укласти Угоду означає його згоду з усіма положеннями цих Умов співпраці (які є невід'ємною частиною Угоди), та є необхідною передумовою його співпраці з Компанією у будь-якій якості; Субпідрядник укладає Угоду та погоджується з Умовами Співпраці в обмін на надання йому можливості вести Діяльність (як цей термін визначено в Умовах співпраці).

Будь-яке посилання на "Сторони" в цих Умовах співпраці стосується осіб, які підписують Угоду з посиланням на ці Умови співпраці (Компанії та Субпідрядника). Компанія залишає за собою право змінювати положення цих Умов співпраці в односторонньому порядку (в тій мірі, наскільки це стосується предмета Угоди та Умов співпраці). Компанія на свій власний розсуд може (але не зобов'язана) повідомляти Субпідрядника про зміни в цих Умовах співпраці. Будь-які зміни в Умовах співпраці мають обов'язкову юридичну силу та є обов'язковими для Субпідрядника; у разі, якщо Субпідрядник не погоджується з будь-якими змінами в Умовах співпраці, він зобов'язаний негайно припинити Діяльність та виконати всі дії, які є обов'язковими до виконання у зв'язку з припиненням Діяльності.

ТАКИМ ЧИНОМ, КОЖЕН СУБПІДРЯДНИК, ЯКИЙ ПІДПИСУЄ УГОДУ, НАДАЄ СВОЮ ЗГОДУ НА НАСТУПНЕ:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1. У цих Умовах співпраці, якщо це дозволяється контекстом: "Робочий день" – день (окрім суботи або неділі), у який банки Сторін відкриті для проведення операцій. "Контроль" – стосовно до будь-якої особи, пряме або непряме володіння: (a) правом керувати або забезпечувати керування, управління та визначати політику такої особи; або (b) такими цінними паперами (або іншими правами), які надають своєму власникові права голосу у розмірі, що перевищує п'ятдесят відсотків (50%) загальної кількості прав голосу на загальних зборах усіх членів такої особи, та термін "Контрольований" повинен тлумачитися відповідно. "Діяльність" – діяльність Субпідрядника в якості постачальника послуг, консультанта, посадової особи, директора або працівника (в залежності від випадку) Компанії Групи. "Винагорода" – плата, винагорода та інша компенсація, що підлягає сплаті Субпідряднику у зв'язку із Діяльністю. "Група" – Компанія та особи, Контрольовані нею, або особи, що знаходяться під спільним Контролем з нею, та "Компанія Групи" – це будь-яка з них. "Послуги" – будь-які послуги, які Субпідрядник надає Компанії. 
1.2. (i) Посилання на "ці Умови співпраці" є посиланнями на ці Умови співпраці у їх повноті, включаючи додатки, за наявності, та посилання на вступну частину, декларативну частину, статті та додатки є посиланнями на вступну частину, декларативну частину, статті та додатки до цих Умов співпраці; (ii) усі визначення, викладені у цих Умовах співпраці, застосовуються до слів, що вживаються у цих Умовах співпраці в однині або множині; (iii) займенники, що використовуються у цих Умовах співпраці, включають множину, однину та усі роди; (iv) слова «включаючи» та «зокрема» мають тлумачитися в якості прикладів або підкреслення та не обмежують загальний характер будь-яких попередніх слів; (v) заголовки у цих Умовах співпраці призначені лише для зручності та не впливають на її тлумачення; (vi) будь-яке посилання на будь-який договір, угоду, контракт або інший документ включає посилання на зміни, нове формулювання, додаток або зміни до них, що вносяться час від часу; (vii) будь-яке посилання на Сторону включає правонаступників азгідно з Угодою та/або Умовами співпраці; (viii) якщо від Сторони вимагається виконання певної дії, посилання на таку Стобо правомочних цесіонаріїв такої Сторони рону повинно тлумачитися як посилання на таку дію, виконувану представниками, належним чином уповноваженими такою Стороною на її виконання; (ix) такі слова як «в подальшому», «далі», «до цього моменту» і т.ін. тлумачаться відносно дати укладання Угоди; (x) слова «їх», «згідно з ними», «у них», «до них», «з того моменту», «у зв'язку з ними» і т.ін. відповідно тлумачаться як такі, що стосуються документу або події, на які посилається Угода чи Умови співпраці; (xi) слова «інший» або «в іншому випадку» не можуть тлумачитися в якості тих, що відносяться до будь-яких попередніх слів, якщо можливе більш широке тлумачення. 

2. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

2.1. У цій статті: "Конфіденційна інформація" включає: (a) Угоду та Умови співпраці, включаючи факт їхнього існування та умови; (b) суми, що сплачуються або мають бути сплачені (як заробітна плата, бонуси, винагорода або інше) будь-якою Компанією Групи на користь Субпідрядника або будь-якої іншої фізичної особи-підрядника, працівника, службовця або консультанта, та будь-які перемовини щодо таких сум у минулому, тепер чи в майбутньому; (c) дані щодо володіння акціями, опціонами або іншими правами на акції будь-якої Компанії Групи (наприклад, будь-які таблиці акціонерного володіння або структури компаній), та щодо будь-яких перемовин з цього приводу; (d) інформацію стосовно Компаній Групи або їхньої діяльності; (e) інформацію, що розкривається Субпідряднику Компанією Групи або її працівником, посадовою особою або консультантом (до або після дати укладення Угоди); (f) інформацію, що отримується, розробляється, створюється або змінюється Субпідрядником у процесі надання Послуг; (g) інформацію, що може дати Групі конкурентну перевагу над іншими особами, які не мають доступу до цієї інформації; та (h) інформацію, позначену в якості конфіденційної, або інформацію, яка за звичайних обставин вважалася б конфіденційною інформацією. Пункти, включені до визначення Конфіденційної інформації, мають тлумачитися окремо, та не мають звужувати значення інших таких пунктів. Приклади Конфіденційної інформації: (i) особи замовників, продюсерів, дизайнерів, програмістів, дистриб'юторів, мерчандайзерів, рекламних агентів або працівників та інформація про них, а також будь-яка інформація про прямі вигоди (як-то, заробітна плата, надбавки, премії, комісійні) і непрямі вигоди (наприклад, страхування, пенсійні плани, відпустки, плани стимулювання) у Компаніях Групи; (ii) стратегії, підходи, ділові методи та принципи теперішнього та майбутнього програмування, просування або рекламування; (iii) непублічна фінансова інформація, в тому числі інформація про фінансові та/або інвестиційні показники, прогнози, бюджети та дані; (iv) інформація про очікувані або пропоновані ділові угоди Групи та пропоновані та/або теперішні поглинання, спільні підприємства та стратегічні союзи Групи; (v) бази даних та інформація про користувачів, що збирається Інтернет-сайтами Компаній Групи та іншими ресурсами, пов'язаними з бізнесом; та (vi) Дані власника картки. "Дані власника картки" – усі дані, пов'язані з платіжною карткою, особою, якій вона видається, та особою, яка має право користуватися нею, включаючи номер платіжної картки/рахунку, ім'я власника картки, дату закінчення строку дії картки, код підтвердження дійсності, будь-які дані, закодовані у магнітній стрічці, інші дані про власника картки. 
2.2. З урахуванням інших положень цієї статті, Постачальник зобов'язується не використовувати, не розголошувати та не оприлюднювати Конфіденційну інформацію будь-якій особі, а також не робити Конфіденційну інформацію публічною або доступною для будь-якої особи. 

2.3. Пункт 2.2 цієї статті не забороняє: (a) будь-яких дій, виконаних з попередньої письмової згоди Компанії; (b) використання або розкриття певної Конфіденційної інформації (окрім інформації, зазначеної у п. (b) або (c) визначення Конфіденційної інформації у пункті 2.1 цих Умов співпраці) консультантам, посадовим особам, директорам або працівникам (в залежності від випадку) Компанії Групи, які мають знати таку Конфіденційну інформацію та зв'язані обов'язком збереження конфіденційності у Компанії Групи, але у кожному випадку – до міри, необхідної у процесі надання Послуг Субпідрядником; (c) дій, які необхідно виконати згідно з обов'язковими правилами застосовного законодавства (включаючи розпорядження суду), за умови, що Субпідрядник зобов'язується негайно повідомити Компанію про всі відповідні обставини та докласти усіх розумних зусиль для забезпечення Компанії можливістю (за рахунок Компанії) добитися охоронного наказу або аналогічної постанови; (d) розкриття інформації, пов'язаної з Угодою, професійним юристам та консультантам з податкових питань Субпідрядника до міри, необхідної для здійснення Субпідрядником своїх прав та виконання ним своїх обов'язків за Угодою та Умовами співпраці або для сплати ним податків, за умови, що такі консультанти зобов'язані зберігати конфіденційність, та Субпідрядник гарантує, що такі консультанти не будуть використовувати таку інформацію для цілей, відмінних від надання консультації Субпідряднику із зазначеною метою; (e) розкриття інформації, яка стала загальновідомою (не в результаті порушення умов Угоди та/або Умов співпраці) до такого розкриття. 

2.4. На запит Компанії Субпідрядник зобов'язується: (a) повернути Компанії усю Конфіденційну інформацію на будь-яких носіях, усі її копії; та (b) видалити усю Конфіденційну інформацію з будь-яких комп'ютерів, запам'ятовуючих пристроїв та усіх інших пристроїв збереження даних, включаючи USB-пристрої збереження даних та мобільні телефони, якими користується Субпідрядник. 

2.5. Субпідрядник зобов'язаний гарантувати безпечне зберігання Конфіденційної інформації та використання сучасного антивірусного, антишпигунського програмного забезпечення, брандмауерів та аналогічних захисних засобів у кожній системі, в якій зберігається Конфіденційна інформація. 

2.6. Якщо Компанія надає Субпідряднику доступ до будь-яких серверів, комп'ютерних систем або інших фізичних ресурсів, Субпідрядник зобов'язаний не користуватися таким доступом для будь-яких цілей, окрім надання Послуг Компанії. 

2.7. Обов'язки, викладені у цій статті 2 (Конфіденційність) цих Умов співпраці, продовжують діяти після завершення терміну дії Угоди, доки відповідна інформація зберігає свій конфіденційний характер, але не менше двох (2) років від дати завершення Діяльності.

3. ВІДМОВА ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ТА ПЕРЕМАНЮВАННЯ

3.1. У цій статті: "Заборонена діяльність" – це будь-яка діяльність, яка прямо або опосередковано конкурує з діяльністю Групи та/або системами, технологіями або алгоритмами, розробленими Групою. "Заборонена територія" – будь-яка країна, в якій Група веде будь-яку Заборонену діяльність. 
3.2. Субпідрядник гарантує (на користь Компанії та Групи), що він не буде (та що він забезпечить, щоб будь-яка особа, пов'язана з ним не робила цього):
(a) прямо або опосередковано вести будь-яку Заборонену діяльність на Забороненій території; (b) мати пряму або опосередковану участь у компанії, яка прямо або опосередковано здійснює будь-яку Заборонену діяльність на Забороненій території (окрім володіння акціями компаній, що котуються на визнаних міжнародних інвестиційних біржах і складають менше одного відсотка (1%) випущених акцій певного класу); (c) у зв'язку з будь-якою Забороненою діяльністю на Забороненій території, прямо або опосередковано переманювати або намагатися переманити бізнес або клієнтів будь-якої особи, яка є конкурентом Групи, або приймати будь-який бізнес від такої особи, якщо вона є конкурентом Групи; (d) прямо або опосередковано заохочувати будь-яку особу припинити постачання товарів та/або послуг будь-якій Компанії Групи або в інший спосіб значно зменшити рівень або погіршити умови будь-яких операцій, що ведуться між Групою та такою особою; (e) прямо або опосередковано переманювати або намагатися переманити будь-яку особу, яка працює у Групі на посаді вищого керівництва (включаючи генерального директора, директора або віце-президента (або аналогічній посаді)), задіяна у розробці продукції (включаючи дизайнерів та інженерів) або в управлінні відносинами Компанії (включаючи будь-яких осіб, чия роль в Компанії передбачає значну публічну, маркетингову або збутову діяльність), за умови, що Субпідрядник не порушує цю статтю в результаті проведення національної рекламної кампанії, відкритої для всіх і не націленої конкретно на будь-якого працівника Групи; (f) використовувати будь-яку Конфіденційну інформацію, пов'язану з будь-якою Забороненою діяльністю на Забороненій території; (g) робити інвестиції у будь-які компанії без попереднього повідомлення Компанії, а також займати будь-які виконавчі посади у таких компаніях та/або брати участь у щоденній діяльності таких компаній без попереднього повідомлення Компанії; або (h) заохочувати будь-яку особу, допомагати або сприяти їй у здійсненні будь-яких дій, описаних у цьому пункті, у будь-якому випадку протягом терміну Діяльності Субпідрядника в якості посадової особи, директора, працівника або консультанта Компанії Групи та протягом двох (2) років після його закінчення (далі – Період відмови від конкуренції); однак, за умови, що, якщо Субпідрядник перестає бути посадовою особою, директором, працівником або консультантом Групи в результаті усунення або звільнення його радою директорів або акціонерами Компанії без причини і за обставин, коли Субпідрядник не є посадовою особою, директором, працівником або консультантом Компанії Групи, Період відмови від конкуренції складатиме один (1) рік. 
3.3. Окремі обмеження Кожне обмеження, що міститься у цій статті, є окремим і повинно тлумачитися окремо від інших таких обмежень. 

3.4. Обґрунтованість Підписання Субпідрядником Угоди означає його визнання того, що він вважає обмеження, які містяться у цій статті, обґрунтованими, і що тривалість, ступінь та застосування кожного з цих обмежень не є більшими, ніж потрібно для захисту гудвілу Компаній Групи, і що Компанія укладає Угоду, спираючись на них.

4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. У цій статті: "Права інтелектуальної власності" – патент, заявка на патент, авторське право, ноу-хау, право на базу даних, зареєстрована та/або незареєстрована торгова марка, заявка на торгову марку, комерційне найменування, найменування послуги, фірмове найменування, зареєстрований промисловий зразок, право на незареєстрований промисловий зразок, корисна модель або інше право інтелектуальної або промислової власності, в тому числі авторське право на програмне забезпечення та комп'ютерні алгоритми, додатки та право створювати додатки, розширення для вищеперерахованого та його поновлення, а також усі права аналогічного характеру і усі права на Об'єкти інтелектуальної власності будь-де у світі. "Об'єкт інтелектуальної власності" – будь-який твір, робота, винахід, метод, дослідження, процес, результат інтелектуальної діяльності, захищений законодавством про інтелектуальну власність або аналогічним законодавством будь-де у світі (включаючи програмне забезпечення, цифрові або інші комп'ютерні файли, що містять інформацію, бази даних, ілюстрацію, дизайн, зображення, відеозображення, об'єкт, звук), та будь-який об'єкт, зразок, об'єднання або втілення Прав інтелектуальної власності, незалежно від форми або носія, а також будь-яка документація та записи, пов'язані з ними. "Відповідні Права ІВ" – Права інтелектуальної власності, створені під час Діяльності Субпідрядника або в результаті роботи Субпідрядника на Компанію Групи або надання їй Послуг. "Відповідні Об'єкти ІВ" – це (i) усі втілення Відповідних Прав ІВ, незалежно від форми або носія; (ii) Об'єкти інтелектуальної власності, створені Субпідрядником під час його Діяльності або в результаті роботи Субпідрядника на Компанію Групи або надання їй Послуг; та (iii) будь-яка документація та записи, пов'язані з ними. "Змінювати" значить змінювати у будь-який спосіб, покращувати, удосконалювати, адаптувати, використовувати по частинам, розбирати, спрощувати, виправляти, робити додатки, корегувати, декомпілювати, здійснювати інженерний аналіз, об'єднувати, розділяти, виробляти похідні роботи; та термін "Зміна" повинен тлумачитися відповідно.
4.2. Усі Відповідні Права ІВ належать Компанії і цим передаються Компанії (включаючи шляхом передання майбутніх прав). Без шкоди для попереднього речення, Субпідрядник, підписуючи Угоду, безвідклично відмовляється від будь-яких прав на Відповідні Права ІВ (в тому числі таких, що були створені у минулому) та погоджується з тим, що Компанія буде єдиним власником Відповідних Прав ІВ.
4.3. Субпідрядник з обов'язується оформити усі документи та здійснити усі дії, які є розумно необхідними або бажаними для удосконалення передачі Відповідних Прав ІВ, що передаються Компанії, та для отримання такого їх захисту (включаючи за допомогою патенту), який Компанія вважає необхідним або бажаним. Зокрема, на запит Компанії Субпідрядник зобов'язаний підписати та надати Компанії: (a) акти прийому-передачі та будь-які інші документи, що описують Відповідні Об'єкти ІВ та Відповідні Права ІВ та свідчать про їхню передачу Компанії; та (b) у випадку, якщо передача за Угодою та/або Умовами співпраці суперечить будь-яким законам, нормам або практиці у відповідній юрисдикції – додаткові угоди, пов'язані з такою передачею, що відповідають таким законам, нормам або практиці. Якщо Компанія надає відповідні письмові вказівки Субпідряднику за цим пунктом, змінні витрати, понесені Субпідрядником з метою виконання таких вказівок Компанії, відшкодовуються Компанією. 
4.4. Усі Відповідні Об'єкти ІВ є власністю Компанії, і Субпідрядник зобов'язаний надати їх Компанії.
4.5. Субпідрядник безвідклично призначає Компанію своїм повіреним (за рахунок Компанії), що має право від його імені підписувати або оформляти будь-який документ або здійснювати будь-які дії з метою надання Компанії повної вигоди, передбаченої положеннями цього пункту, і у відношеннях з будь-якою третьою особою письмовий сертифікат, підписаний будь-яким директором Компанії, про те, що будь-який документ або акт входить до повноважень, що надаються цим пунктом, є достатнім доказом того, що це так.
4.6. Субпідрядник відмовляється від усіх моральних прав та усіх аналогічних прав на іншій території (що виникають згідно з Розділом IV Закону про захист авторських та патентних прав, а також прав в області конструкторських винаходів 1988 р. або в інший спосіб) до міри, дозволеної відповідним законодавством певної юрисдикції, на будь-які Відповідні Об'єкти ІВ.
4.7. Без шкоди для статті 2 (Конфіденційність) цих Умов співпраці, Субпідрядник зобов'язаний зберігати конфіденційність усієї інформації, пов'язаної з Правами інтелектуальної власності Групи, під час його Діяльності в якості посадової особи, працівника або консультанта Компанії Групи та протягом періоду, що складає два (2) роки з часу припинення такої Діяльності. Такий Субпідрядник зобов'язується не передавати та не надавати в інший спосіб Відповідні Права ІВ третім особам.
4.8. Субпідрядник не має права залучати будь-яку третю особу до створення Відповідних Прав ІВ або Відповідних Об'єктів ІВ, якщо таке залучення може призвести до створення прав третіх осіб на Відповідні Права ІВ або Відповідні Об'єкти ІВ.
4.9. Відповідні Права ІВ або Відповідні Об'єкти ІВ, створені Субпідрядником, не повинні порушувати будь-яких прав третіх осіб. У випадку такого порушення Субпідрядник зобов'язаний повністю звільнити та захистити Групу від наслідків такого порушення.
4.10. Без обмеження загального характеру положень, зазначених вище, з моменту створення кожного Відповідного Об'єкту ІВ (або, якщо такий Відповідний Об'єкт ІВ було створено до дати підписання Угоди, від найбільш раннього моменту часу, дозволеного застосовним законодавством) Компанія матиме наступні виключні права інтелектуальної власності на нього: (a) виключне право використовувати кожний Відповідний Об'єкт ІВ у будь-якій формі та у будь-який спосіб, включаючи право робити наступне: · повне або часткове відтворення Відповідних Об'єктів ІВ у будь-якій формі або форматі, у будь-який спосіб, у будь-якій кількості копій, за допомогою будь-яких засобів, у будь-якій матеріальній формі або іншим чином; · будь-яке публічне представлення або мовлення усіх Відповідних Об'єктів ІВ; · публічна демонстрація та показ Відповідних Об'єктів ІВ, включаючи, без обмеження, в рекламних або інформативних цілях; · публікація, запуск, виставлення, експлуатація, надання Програмного забезпечення або інших Відповідних Об'єктів ІВ у будь-якій формі, у будь-який спосіб, будь-якій кількості осіб, у будь-яких центральних або місцевих підрозділах, включаючи під назвою, фірмовою назвою та/або торговою маркою Компанії та включаючи будь-яку повторну публікацію, запуск, виставлення та надання; · будь-який переклад Відповідних Об'єктів ІВ, будь-яка транскрипція їх на іншу комп'ютерну мову; · зміна будь-яких Відповідних Об'єктів ІВ; створення похідних робіт, незалежних Відповідних Об'єктів ІВ на основі Відповідних Об'єктів ІВ; · включення Відповідних Об'єктів ІВ до будь-яких систем; включення Відповідних Об'єктів ІВ в якості невід'ємних частин до комп'ютерних програм, комп'ютерних ігор, онлайн-ігор, баз даних, інтерфейсів та інших форм, що читаються комп'ютером, до збірників, антологій, енциклопедій тощо; · продаж, пропонування, збут, передача, відчуження, надання в оренду, позичання Відповідних Об'єктів ІВ вперше та повторно за оплату або в інший спосіб; · розкриття Відповідних Об'єктів ІВ для загальнодоступного знання у будь-який спосіб; надання доступу до Відповідних Об'єктів ІВ у будь-якій формі (в якості вихідної програми, кінцевої програми або в інший спосіб) необмеженій кількості осіб, включаючи за допомогою мережевого доступу, в т.ч. Інтернет, або іншими способами; · імпорт та експорт копій Відповідних Об'єктів ІВ; · маркетинг Відповідних Об'єктів ІВ у будь-якій формі у будь-який спосіб, використання Відповідних Об'єктів ІВ у рекламі, включаючи, без обмеження, по Інтернет, на радіо, телебаченні, у печатних та інших ЗМІ; · подання заявок на реєстрацію та отримання документів про право власності (сертифікатів, патентів тощо) в Україні та по всьому світу щодо авторських прав, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографії інтегральних мікросхем та інших видів об'єктів інтелектуальної власності на основі Відповідних Об'єктів ІВ та передача права отримувати такі документи про право власності третім особам. Субпідрядник зобов'язаний допомагати Компанії при поданні будь-яких та усіх таких заявок; (b) виключне право затверджувати або забороняти використання Відповідних Об'єктів ІВ іншими особами; (c) виключне право попереджати незаконне використання Відповідних Об'єктів ІВ, включаючи заборону на будь-яке таке використання; (d) будь-які та усі інші права на Відповідні Об'єкти ІВ.
4.11. Виключні права Компанії на Відповідні Об'єкти ІВ поширюються на території усіх країн світу без обмеження. Такі права належать Компанії протягом усього періоду дії таких прав.
4.12. Компанія має право передавати будь-які та усі права за Угодою та/або Умовами співпраці третім особам, включаючи Відповідні Права ІВ та виключні права інтелектуальної власності на Відповідні Об'єкти ІВ, повністю та/або частково на власний розсуд Компанії та без необхідності отримання будь-якої згоди Субпідрядника.
4.13. Цим Субпідрядник безвідклично дозволяє Компанії зазначати назву Компанії на Відповідних Об'єктах ІВ та їхніх зразках.
4.14. Цим Субпідрядник надає Компанії право Змінювати Відповідні Об'єкти ІВ час від часу або доручати здійснення таких Змін третім особам без необхідності подальшого або окремого затвердження або згоди Субпідрядника. Субпідрядник погоджується з тим, що такі Зміни не порушують прав Субпідрядника, в тому числі будь-яких прав на цілісність Відповідних Об'єктів ІВ.
4.15. Сторони погодилися про те, що винагорода Субпідрядника за Відповідні Права ІВ і Відповідні Об'єкти ІВ (далі – Винагорода за ІВ) включається до суми Винагороди. Цей Договір не вимагає, щоб Винагорода за ІВ: (a) оплачувалася окремими платежами або іншим чином відокремлювалася від суми Винагороди; або (b) була чітко визначеною як винагорода за Відповідні Права ІВ та Відповідні Об'єкти ІВ в деталях платіжного доручення або іншим чином.
4.16. Без шкоди для положень попереднього пункту, якщо законодавство вимагає чіткого визначення розміру такої винагороди, така винагорода – лише для цілей такої вимоги законодавства – вважатиметься такою, що складає найбільше з наступних значень: (a) мінімальний розмір такої винагороди, встановлений законодавством; (b) оплату у загальному розмірі 100 (сто) доларів США; або (c) якщо застосовується пункт
4.17 нижче, суму визначену відповідно до такого пункту. У тій мірі, в якій застосовне імперативне положення закону вимагає чіткого визначення способу сплати Винагороди за ІВ, для цілей такого імперативного положення спосіб оплати вважається наступним: якщо застосовується сума, вказана в пункті (а) або (с) вище, вони вважаються такою, що підлягає сплаті на вимогу; якщо застосовується сума, вказана в пункті (b) вище, вона вважається такою, що підлягає сплаті протягом 2 (двох) місяців з дати Угоди, одноразово або кількома частинами за вибором Компанії. Субпідрядник підтверджує, що така винагорода за Відповідні Права ІВ є достатньою, і жодна інша винагорода за Відповідні Права ІВ або Відповідні Об'єкти ІВ не підлягає сплаті Субпідряднику. У максимальній мірі, дозволеній відповідно до застосовного права, Субпідрядник відмовляється від права, яке він може мати, на оскарження передачі Відповідних Прав ІВ Компанії або дійсності будь-якого положення Угоди та/або Умов співпраці на підставі нездійснення Компанією оплати такої винагороди. 4.17. Якщо незастосування цього пункту призвело б до повної чи часткової неможливості примусового виконання передачі Відповідних Прав ІВ або Відповідних Об'єктів ІВ Компанії, застосовується цей пункт. В такому випадку, розмір винагороди за Відповідні Права ІВ, створені у певному календарному місяці, вважатиметься лише для цілей положення закону, вказаного в пункті 4.16, таким, що становить 1% від загального розміру Винагороди, що погоджений Сторонами як такий, що підлягає сплаті за Послуги, надані в такому місяці (не враховуючи Винагороду за Права ІВ) (і при цьому розмір Винагороди за Послуги вважатиметься таким, що дорівнює сумам, що були фактично сплачені, мінус розмір Винагороди за ІВ, окрім випадків, коли Сторони прямо і в письмовій формі погодили інший розмір Винагороди, прямо зазначивши, що такий розмір винагороди не включає Винагороду за ІВ).

5. ЗАБОРОНА ХАБАРНИЦТВА ТА КОРУПЦІЇ

5.1. У цьому пункті: "Хабар" означає будь-який хабар, подарунок, позику, винагороду, нагороду чи іншу вигоду, що надана чи отримана від будь-якої особи (включаючи, проте без обмежень працівників Компанії, клієнтів, постачальників, представників або субпідрядників або будь-яких урядових чи інших посадових осіб) з метою отримання, зберігання або керування комерційною діяльністю, стимулювання прихильного відношення до комерційної діяльності, впливу на будь-яке рішення будь-якого державного, муніципального або державного органу або забезпечення будь-якої іншої неправомірної вигоди під час здійснення комерційної діяльності та включає відшкодування будь-якої частини платежу за договором. "Знаки гостинності, розваги або подарунки" включає, зокрема, але не виключно, пропозиції або отримання подарунків, продуктів харчування, товарів, послуг, привілеїв, кредитів, поїздок, розміщення та використання майна або запрошень на події, зустрічі чи інші громадські заходи. 
5.2. Компанія очікує найвищих стандартів чесності від Субпідрядника щодо Компанії, клієнтів, постачальників, агентів та субпідрядників, а також з будь-яких державних службовців. 
5.3. Субпідряднику забороняється обіцяти, пропонувати, надавати, дозволяти або приймати будь-який хабар у будь-якій формі, прямо чи опосередковано. 
5.4. Субпідрядник зобов'язаний не надавати та не отримувати знаки гостинності, розваги або подарунки, якщо вони призначені або можуть вважатися нагородою або заохоченням до прихильності або привілейованого ставлення до комерційної діяльності Компанії. 
5.5. Субпідрядникові забороняється робити будь-які прямі або непрямі внески у політичні партії, організації чи осіб, які займаються політикою, включаючи, проте без обмежень також будь-який благодійний внесок або спонсорство, як спосіб отримання привілеїв щодо комерційної діяльності Компанії. 
5.6. Субпідряднику забороняється здійснювати будь-які прямі чи непрямі, незаконні або секретні платежі, або передавати гроші державним посадовим особам та надавати урядовим посадовим особам знаки гостинності, розваги або подарунки. 5.7. Якщо Субпідрядник має підозри, вважає або йому відомо про акт хабарництва або корупції, Виконавець зобов'язаний повідомити про це Компанію. 

6. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Під час надання Послуг забороняються такі дії: (a) Порушення майнових або немайнових прав інтелектуальної власності (включаючи продаж, розповсюдження або доступ до контрафактної музики, фільмів, програмного забезпечення чи інших ліцензованих матеріалів без відповідного дозволу власника прав; будь-якого товару чи послуги, що безпосередньо порушує або полегшує порушення торговельної марки, патенту, авторських прав, комерційної таємниці або права власності чи конфіденційність будь-якої третьої сторони). 
(b) Продаж, розповсюдження підроблених товарів; несанкціонований продаж чи перепродаж торгової марки чи дизайнерських товарів чи послуг; продаж товарів чи послуг, які незаконно ввозяться чи експортуються). 
(c) Азартні ігри (лотереї; аукціони з плати за торги; ставки на спорт з можливістю виграшу матеріальної чи грошової винагороди; фентезійні спортивні ліги з грошовими призами; Інтернет-ігри; конкурси з виграшем або грошовим призом; благодійні тоталізатори та розіграші з явною метою збору коштів). 
(d) Контент та послуги для дорослих (порнографія та інші нецензурні матеріали (включаючи текстове, візуальне або будь-яке відтворення) оболеності чи явно сексуальних актів). 
(e) Атрибутика, пов'язана із вживанням наркотиків (включаючи продаж, розповсюдження будь-якого обладнання, призначеного для виготовлення або використання наркотиків. 
(f) Схеми зі швидкого збагачення. 
(g) Розповсюдження псевдо фармацевтичних препаратів. 
6.2. Перелік забороних дій, зазначений вище, не є вичерпним. Компанія залишає за собою право обмежувати іншу діяльність, яку він обгрунтовано вважає незаконною або такою, що шкодить його репутації чи бізнесу.

7. ЗАБОРОНЕНІ КРАЇНИ / ТЕРИТОРІЇ

Субпідрядникам з наступних країн / територій забороняється надавати послуги Компанії: 
КРИМ / СЕВАСТОПОЛЬ та інші тимчасово окуповані території України, Республіка Білорусь, Російська Федерація, КУБА, ІРАН, СУДАН, ПІВНІЧНА КОРЕЯ ТА СИРІЯ та інші країни, що знаходяться під міжнародними санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та ООН.

8. ОСОБИСТІ ДАНІ

8.1. Цим Субпідрядник дає свою згоду на обробку особистих даних Компанією. Зокрема, Субпідрядник погоджується на обробку своїх особистих даних, окрім іншого, на будь-які дії або набір дій з отримання, зберігання, використання, включення до бази даних, поширення, доповнення або іншої зміни, деперсоналізації, видалення або інші дії, які Компанія може виконувати з його особистими даними у письмовій (паперовій), електронній або іншій формі, включаючи, без обмеження, наступні дані: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані реєстрації приватного підприємця, адреса, інша контактна інформація, що надається для укладання Угоди, її виконання, розрахунків, ведення бухгалтерського обліку, спілкування з державними органами у процесі діяльності Компанії, для дотримання внутрішніх правил, процедур та політики, що застосовуються у Компанії, а також для інших цілей, які не суперечать дійсному законодавству. Крім того, Субпідрядник погоджується на передачу своїх особистих даних третім особам, а також транскордонну передачу своїх особистих даних, включаючи передачу між Белізом, Британськими Віргінськими Островами, Республікою Кіпр, Республікою Казахстан, Польщею, Естонією, Гібралтаром, Панамою, Україною, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Сполученими Штатами Америки, іншими країнами, виключно для цілей, передбачених цією згодою і вказаних у цій статті вище. 
8.2. Цим Субпідрядник повідомляється про включення його особистих даних до бази даних, що містить особисті дані, яка належить Компанії, а також про склад та зміст його особистих даних, зібраних Компанією, мету обробки особистих даних, інформацію про особи, яким особисті дані передаватимуться, як зазначено у цій статті 8 (Особисті дані). 

8.3. Субпідрядник повідомляється про свої права стосовно особистих даних, зокрема: 
(a) право знати розташування бази особистих даних, що містить його особисті дані, її мету та назву, розташування власника та осіб, що здійснюють обробку особистих даних, або уповноважувати іншу особу на отримання такої інформації, окрім випадків, передбачених законодавством; 
(b) право отримувати інформацію на умовах отримання доступу до його особистих даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються особисті дані; 
(c) право мати доступ до власних особистих даних; 
(d) право отримувати відповідь не пізніше, ніж через тридцять календарних днів від дати запиту, щодо факту зберігання його особистих даних у базі даних, а також отримувати зміст особистих даних, що зберігаються, окрім випадків, коли законодавством передбачене інше; 
(e) право на обґрунтований запит про заборону обробки особистих даних; 
(f) право на обґрунтовану вимогу зміни або знищення особистих даних власником або особою, що обробляє особисті дані, у випадку, якщо дані обробляються незаконно або є неточними; 
(g) право на захист свої особистих даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, спричиненого навмисним приховуванням, ненаданням або невчасним наданням таких даних, а також право не надавати дані, які є ненадійними або дискредитують його гідність, честь або ділову репутацію; 
(h) право надсилати претензії щодо обробки особистих даних державним органам та посадовим особам, які відповідають за захист особистих даних, а також до суду; 
(i) право на використання законних засобів захисту прав у випадку порушення законодавства про захист особистих даних; 
(j) право вводити умову стосовно обмеження права на обробку особистих даних під час надання згоди; 
(k) право відкликати згоду на обробку особистих даних; 
(l) право знати механізми автоматичної обробки особистих даних; 
(m) право на захист від автоматичного рішення, яке може мати правові наслідки для нього.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторона, яка порушила умови Угоди та/або Умови співпраці, зобов'язується відшкодувати збитки та витрати, понесені іншою Стороною при примусовому здійсненні своїх прав за Угодою та/або Умовами співпраці (включаючи розумні судові витрати та виплати). 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ

10.1. Згідно з пунктами 2.8 (Конфіденційність) та 3.2 (Відмова від конкуренції та переманювання), Угода укладається на необмежений термін. Розірвання або припинення дії (якщо це застосовне) Угоди не впливає на будь-які права, засоби правового захисту, обов'язки або зобов'язання Сторін, що виникли до дати розірвання або припинення дії, включаючи право вимагати відшкодування збитків у зв'язку з будь-яким порушенням Угоди, яке сталося у дату розірвання або припинення дії, або до цієї дати. 
10.2. Положення статей 2 (Конфіденційність), 3 (Відмова від конкуренції та переманювання) та 4 (Права інтелектуальної власності) продовжують діяти після закінчення терміну дії (якщо це застосовне) або розірвання Угоди. 

11. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Субпідрядник зобов'язується: (a) отримати та підтримувати дійсність усіх дозволів та ліцензій, необхідних для виконання Угоди та Умов співпраці Субпідрядником і отримання оплати; (b) сплатити необхідні податки та державні збори, пов'язані з Угодою та Умовами співпраці у юрисдикції або юрисдикціях місцезнаходження Субпідрядника та, за інших обставин (якщо це застосовне), у юрисдикції або юрисдикціях походження Субпідрядника; та (c) в інші способи забезпечувати дотримання Субпідрядником законів та норм у вказаних юрисдикціях.

12. ВІДМОВА ВІД ПРАВА

Нездійснення або затримка у здійсненні Стороною будь-якого права або засобу правового захисту, передбаченого Угодою, Умовами співпраці або законом, не складає відмову від такого права або засобу правового захисту, а також не перешкоджає і не обмежує подальше здійснення такого або будь-якого іншого права або засобу правового захисту. Одноразове або часткове здійснення такого права або засобу правового захисту не перешкоджає та не обмежує подальше здійснення такого права або засобу правового захисту.

13. ПРАВА ТА ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Права та засоби правового захисту, передбачені Угодою та Умовами співпраці, є додатковими до прав та засобів правового захисту, передбачених законодавством, та не виключають їх.

14. ПОДІЛЬНІСТЬ

14.1. Якщо будь-яке положення Угоди та/або Умов співпраці у будь-який час є або стає незаконним, недійсним та таким, що не має позовної сили, у будь-якому відношенні за законодавством будь-якої юрисдикції: 
(a) це у жодний спосіб не впливає на законність, дійсність або позовну силу решти положень, а також на законність, дійсність або позовну силу такого положення у будь-якій іншій юрисдикції; 
(b) згідно з підпунктом (a), таке положення вважатиметься зміненим до мінімальної міри, необхідної для того, щоб воно стало дійсним, законним та таким, що має позовну силу; якщо така зміна не є можливою, відповідне положення або його частина вважатиметься видаленою. Будь-яка зміна або видалення положення або його частини згідно з цією статтею не впливає на дійсність та позовну силу решти Угоди та/або Умов співпраці.
14.2. Якщо будь-яке положення або частина положення Угоди та/або Умов співпраці є недійсною, незаконною та такою, що не має позовної сили, Сторони зобов'язуються добросовісно провести переговори щодо зміни такого положення так, щоб після такої зміни воно стало дійсним та мало позовну силу, а також до найбільшої можливої міри досягало комерційного результату, передбаченого вихідним положенням.

5. ПОВНОТА УГОДИ

15.1. Угода та Умови співпраці є повною угодою між Сторонами, яка замінює та відміняє усі попередні домовленості, обіцянки, запевнення, гарантії, заяви та порозуміння між ними, як письмові, так і усні, пов'язані з предметом Угоди та Умов співпраці.
15.2. Кожна зі Сторін погоджується з тим, що вона не має засобів правового захисту у відношенні до будь-якої заяви, запевнення або гарантії (зробленої за незнанням або недоглядом), яка не викладена в Угоді та Умовах співпраці. Кожна зі Сторін погоджується, що вона не матиме претензій щодо неправильного тлумачення за незнанням або недоглядом або ненавмисне введення в оману, засноване на будь-якому твердженні, що міститься в Угоді та Умовах співпраці.
15.3. Ніякі положення цієї статті не обмежують та не виключають будь-які обов'язки або зобов'язання у зв'язку із шахрайством.

16. ПЕРЕДАЧА ТА ІНШІ УГОДИ

Компанія може в будь-який час передавати, заставляти, обтяжувати будь-які або усі свої права за Угодою та Умовами співпраці, створювати довірчий фонд у зв'язку з ними або здійснювати з ними інші угоди. 

17. ПАРТНЕРСТВО ТА АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

17.1. Ніякі положення Угоди та Умов співпраці не мають на увазі та не вважаються такими, що створюють будь-які відносини між роботодавцем та працівником, партнерство або спільне підприємство між будь-якими сторонами, роблять одну сторону агентом іншої або уповноважують одну сторону брати на себе будь-які зобов'язання від імені іншої сторони. 
17.2. Компанія може бути стороною Угоди у власних інтересах, як агент або іншим чином. 

18. ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ

Без шкоди для статті 16 (Передача та інші угоди), ніхто, крім Сторін Угоди, не має права забезпечувати здійснення будь-яких її умов.

19. ПРИМІРНИКИ

19.1. Угода може оформлятися у будь-якій кількості примірників, кожен з яких після підписання є оригіналом, а усі примірники разом складають одну угоду.
19.2. Передавання підписаного примірника Угоди (однак, для уникнення різночитань, не лише сторінки з підписами) (a) факсом або (b) електронною поштою (у форматі PDF, JPEG або в іншому погодженому форматі) є здійсненим у момент доставки підписаного примірника Угоди. Якщо прийнятий один спосіб доставки, без ослаблення дійсності оформленої таким чином Угоди, кожна зі Сторін зобов'язується надати іншій оригінальний примірник у найкоротші можливі строки.
19.3. Обов'язки Субпідрядника за Угодою та Умовами співпраці діють з моменту підписання Субпідрядником принаймні одного примірника Угоди, незалежно від його підписання Компанією.

20. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

20.1. Угода та Умови співпраці регулюється згідно із законодавством Англії та Уельсу, за виключенням норм колізійного права.
20.2. Будь-які суперечки, розбіжності або претензії, що виникають з Угоди та/або Умов співпраці або у зв'язку з ними, а також у зв'язку з їх тлумаченням, оформленням, порушенням, розірванням або недійсністю, вирішуються Міжнародним комерційним арбітражним судом в Українській торговельно-промисловій палаті згідно з її регламентом. Місце проведення арбітражного розгляду – Київ, Україна.

21. МОВА

Угода та Умови співпраці викладені англійською та українською мовами. У разі розбіжностей, версія цього Договору англійською мовою матиме перевагу.

Made with